Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
INFORMACJA RODO

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1). Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKŁAD CUKIERNICZY „MICHAŚ” SPÓŁKA JAWNA ul. Pułaskiego 123 42-200 Częstochowa NIP 573-102-94-46
W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail: kszymczykt@michas.com.pl , telefon kontaktowy: 602260690

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:
– podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie,
– w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych
– a także wtedy, gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora
– poza tym wówczas, gdy istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i sług, składania ofert.

3) Okres przechowywania danych
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.
W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

4) Odbiorcy danych:
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
2) podwykonawcom naszych usług
3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.
Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).